17. Ποιος είναι ο φυσιολογικός αριθμός αναπνοών ανά λεπτό στους ενήλικες και ποιος στα βρέφη;

Ο φυσιολογικός αριθμός αναπνοών στους ενήλικες είναι 14-20 ανά λεπτό.

Ο φυσιολογικός αριθμός αναπνοών στα βρέφη είναι 18-24 ανά λεπτό.

ή

Επειδή οι παιδιατρικοί ασθενείς αποτελούν μια εξαιρετικά ανομοιογενή ομάδα, είναι
χρήσιμο να επιχειρηθεί μια προσπάθεια ταξινόμησης τους ανάλογα με την ηλικία, ώστε να
αποσαφηνισθούν οι όροι για τον κλινικό νοσηλευτή. ΢Σύμφωνα με μια διεθνώς αποδεκτή
ταξινόμηση οι παιδιατρικοί ασθενείς ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες (ICH, 2000):
✧ Πρόωρα νεογνά
✧ Τελειόμηνα Νεογνά: από 0 έως 27 ημερών
Βρέφη & Νήπια: από 28 ημερών έως 23 μηνών
✧ Παιδιά: από 2 έως 11 έτη
✧ Έφηβοι: από 11 έως 16 -18 έτη

Φυσιολογικός αριθμός αναπνοών σε νεογνά, βρέφη
(αναπνοές ανά λεπτό)
0 – 27 ημερών =  40 – 60
28 ημερών – 3 μηνών =  30 – 50
4 -6 μηνών =  30 -45
7-12 μηνών  = 25 – 40