56. Βασικές αρχές οξυγονοθεραπείας.

Οι βασικές αρχές οξυγονοθεραπείας είναι οι εξής:

  • Βασική ενημέρωση του ασθενή για τη θεραπεία
  • Ενημέρωση ασθενή και συγγενών για τυχόν παρενέργειες
  • Στην ιατρική οδηγία, πρέπει να γράφονται η έναρξη, η ροή, η πυκνότητα και η μέθοδος της χορήγησης του οξυγόνου
  • Η χορήγηση οξυγόνου πρέπει να είναι συνεχής
  • Απαγορεύεται η διακεκομμένη χορήγηση οξυγόνου σε ασθενή εκτός εάν υπάρχει ειδική εντολή ιατρού
  • Επιβάλλεται η συνεχής παρακολούθηση της υποξαιμίας με μέτρηση αερίων αίματος
  • Επιβάλλεται η τοποθέτηση πινακίδας που να αναφέρει ότι απαγορεύεται το κάπνισμα
  • Επιβάλλεται η διακοπή χορήγησης οξυγόνου όταν πρόκειται να πάρουμε ηλεκτροκαρδιογράφημα ή ακτινογραφία
  • Είναι απαραίτητη η εφύγρανση

 

ή

Βασικές αρχές οξυγονοθεραπείας – Λήψη μέτρων κατά τη χορήγηση οξυγόνου.

Το οξυγόνο είναι φάρμακο. Κατά συνέπεια, πρέπει να χορηγείται κατόπιν γραπτής ιατρικής εντολής και να αναγράφεται η έναρξη, η ροή, η πυκνότητα και η μέθοδος χορήγησης.

Για να γίνει έναρξη της οξυγονοθεραπείας, πρέπει να προηγηθεί έλεγχος των αερίων αίματος από το γιατρό. Πολύ βασικό ρόλο κατά τη χορήγηση τον οξυγόνου παίζει η εφύγρανση, η οποία είναι απαραίτητη, για να μην ξηραίνονται οι αναπνευστικοί βλεννογόνοι.

Η διακοπή της οξυγονοθεραπείας σ’ ένα υποξαιμικό άρρωστο, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. διακομιδή για παρακλινικές εξετάσεις) είναι επικίνδυνη. Δεν είναι σπάνιοι οι θάνατοι «των ασανσέρ. ή του πρωινού ροφήματος», όπου ο άρρωστος έβγαλε τη μάσκα του. Η χρήση φορητής φιάλης οξυγόνου δίνει τη λύση κατά τις μετακινήσεις τον αρρώστου.

Επίσης πρέπει να ενημερώνονται οι άρρωστοι και οι συγγενείς για τους κινδύνους πού προκύπτουν, όταν τροποποιούν τη δόση ή διακόπτουν από μόνοι τούς την οξυγονοθεραπεία.

Στους χώρους πού υπάρχει παροχή οξυγόνου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλος. Γι’ αυτά παίρνονται κάποια μέτρα πρόληψης, όπως:

– Κατάλληλη γείωση όλων των πηγών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικών συσκευών.

– Απαγόρευση τον καπνίσματος, με την τοποθέτηση ειδικής πινακίδας.

– Αποφυγή λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών (Θερμάστρες), αναπτήρων, κτλ.

– Απαγόρευση των συσκευών που παράγουν σπινθήρα.

– Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση λιπαρών ουσιών και εύφλεκτων διαλυμάτων (λιπαντικά λάδια, αλκοόλη, αιθέρας, αντισηπτικά) στις συσκευές χορήγησης οξυγόνου, όταν αυτές λειτουργούν, γιατί μπορεί εύκολα να αναφλεγούν.