222. Τι ονομάζουμε Πνευμοθώρακα;

Πνευμοθώρακας ονομάζεται η συγκέντρωση αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα. O αέρας μπορεί να μπει στην υπεζωκοτική κοιλότητα από το εξωτερικό περιβάλλον λόγω κάποιου τραυματισμού ή από το εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας λόγω τραυματισμού του πνεύμονα. Όσο μεγαλώνει ο πνευμοθώρακας, τόσο μικραίνει η ικανότητα του σύστοιχου πνεύμονα να εκπτυχθεί και άρα να απορροφήσει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα.