50. Για ποιους σκοπούς γίνεται η ενδοφλέβια ένεση;

Ενδοφλέβια χορηγούνται φάρμακα και υγρά. Οι φλέβες παρέχουν ένα θαυμάσιο δρόμο για χορήγηση υγρών, ηλεκτρολυτών και θρεπτικών ουσιών. Τα υγρά που εισάγονται στην κυκλοφορία είναι συνήθως διαλύματα γλυκόζης ή ηλεκτρολυτικά.