286. Τι ονομάζουμε συντριπτικά κατάγματα;

Είναι τα κατάγματα στα οποί παρατηρείται παρεκτόπιση και συντριβή του οστού. Πιο συγκεκριμένα είναι τα κατάγματα τα οποία παρουσιάζουν στο ίδιο σημείο του οστού περισσότερα από 3 κομμάτια.