157. Τι γνωρίζετε για τον υπεζωκότα;

Το εσωτερικό τοίχωµα της κοιλότητας του θώρακα επενδύεται από ορογόνο υμένα που λέγεται υπεζωκότας, που περιβάλλει στη συνέχειά του και τους πνεύμονες. Το τμήμα του υπεζωκότα που καλύπτει το τοίχωµα λέγεται τοιχωματικός υπεζωκότας, ενώ αυτό που καλύπτει και περιβάλλει τους πνεύμονες λέγεται περισπλάχνιος υπεζωκότας. Με τις προσθιοπίσθιες ανακάμψεις του υπεζωκότα, δηλαδή αυτές που φέρονται από το στέρνο στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η κοιλότητα του θώρακα διαιρείται σε τρεις ανεξάρτητους χώρους. Σε δύο πλάγιους, που λέγονται κοιλότητες του υπεζωκότα και περιέχουν ο καθένας τον αντίστοιχο πνεύμονα και ένα χώρο ανάμεσα στους δύο πνεύμονες, που λέγεται µεσοθωράκιο ή μεσοπνευμόνιο. Μέσα στο µεσοθωράκιο περιέχονται η καρδιά και τα μεγάλα αγγεία της, ο θύμος αδένας, ο οισοφάγος, η τραχεία, η θωρακική αορτή, ο μείζων θωρακικός πόρος, η άνω κοίλη φλέβα, τα πνευμονογαστρικά νεύρα κτλ.