292. Υπερτροφική και ατροφική ψευδάρθρωση.

Η υπερτροφική ψευδάρθρωση είναι συχνότερη και οφείλεται σε ατελή ακινητοποίηση. ‘Τα κομμάτια του οστού παρουσιάζουν ακτινολογικά υπερτροφία και οστεοπύκνωση, η δε αιματική κυκλοφορία είναι καλή. Αντιμετωπίζεται με σταθερή οστεοσύνθεση χωρίς μόσχευμα.

Η ατροφική ψευδάρθρωση είναι σπανιότερη και ακτινολογικά εμφανίζει οστεοπόρωση και ατροφία. Οφείλεται σε κακή αιμάτωση των δύο οστικών άκρων και αντιμετωπίζεται με σταθερή οστεοσύνθεση και μοσχεύματα.