292. Υπερτροφική και ατροφική ψευδάρθρωση.

Η υπερτροφική ψευδάρθρωση είναι συχνότερη και οφείλεται σε ατελή ακινητοποίηση. ‘Τα κομμάτια του οστού παρουσιάζουν ακτινολογικά υπερτροφία και οστεοπύκνωση, η δε αιματική κυκλοφορία είναι καλή. Αντιμετωπίζεται με σταθερή οστεοσύνθεση χωρίς μόσχευμα.

Η ατροφική ψευδάρθρωση είναι σπανιότερη και ακτινολογικά εμφανίζει οστεοπόρωση και ατροφία. Οφείλεται σε κακή αιμάτωση των δύο οστικών άκρων και αντιμετωπίζεται με σταθερή οστεοσύνθεση και μοσχεύματα.

288. Τι γνωρίζετε για την ψευδάρθρωση ενός κατάγματος;

Η ψευδάρθρωση χαρακτηρίζεται κλινικά από ύπαρξη ανώδυνων κινήσεων στην περιοχή κατάγματος. Ακτινολογικά διακρίνεται υπερτροφική και σε ατροφική. Στην υπερτροφική που είναι πολύ συχνότερη και οφείλεται σε ατελή ακινητοποίηση, τα άκρα της ψευδάρθρωσης παρουσιάζουν υπερτροφία και  οστεοπύκνωση. Στην ατροφική ψευδάρθρωση, η οποία οφείλεται σε κακή αιμάτωση της περιοχής του κατάγματος, παρατηρείται ακτινολογικά οστεοπόρωση και ατροφία, Η πώρωσή της επιτυγχάνεται κατά κανόνα μέσα σε 2 – 3 μήνες. Τα αίτια της ψευδάρθρωσης μπορεί να είναι τα εξής:

  • Ατελής ανάταξη
  • Πλημμελής αιμάτωση
  • Ανεπαρκής ακινητοποίηση
  • Μόλυνση του κατάγματος
  • Φλεγμονή του κατάγματος
  • Διάσταση του κατάγματος από υπερβολική έλξη

Η αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης είναι ανάλογη της παθογένειας της. Στην ατροφική ψευδάρθρωση απαιτείται η χρήση μοσχευμάτων και σταθερή οστεοσύνθεση, ενώ στην υπερτροφική ψευδάρθρωση απαιτείται μόνο σταθερή οστεοσύνθεση.