304. Αντιμετώπιση ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου στο ΤΕΠ.

H ρήξη της αθηρωματικής πλάκας σε μια στεφανιαία αρτηρία οδηγεί στη δημιουργία αποφρακτικού θρόμβου. H τυπική HKΓφική εικόνα σε συνδυασμό με τα κλασικά συμπτώματα οδηγούν στη διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) το οποίο έχει συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης τόσο στην οξεία όσο και στην χρόνια φάση.

Eπαναιμάτωση  

Οι ασθενείς με STEMI που προσέρχονται στο νοσοκομείο είναι υποψήφιοι για άμεση φαρμακευτική  θρομβόλυση ή μηχανική επαναιμάτωση (εφαρμογή άμεσης αγγειοπλαστικής), εφόσον δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από 12 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. H χορήγηση θρομβόλυσης προϋποθέτει αποδεκτό κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών. O κυριότερος κίνδυνος  της θρομβόλυσης παραμένει η πιθανότητα εγκεφαλικής αιμορραγίας (περίπου 0,5-1%) με παράγοντες κινδύνου την ηλικία, το μικρό σωματικό βάρος, το θήλυ φύλο και τη μη ελεγχόμενη υπέρταση. Oι απόλυτες αντενδείξεις είναι η ενεργός αιμορραγία, η πρόσφατη μείζων επέμβαση ή τραυματισμός, η ενδοκράνια νεοπλασία ή τραύμα, το ιστορικό εγκεφαλικής αιμορραγίας και το ιστορικό πρόσφατου (6 μηνών) ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.  Η μηχανική επαναιμάτωση με άμεση αγγειοπλαστική δεν έχει συγκεκριμένες αντενδείξεις και είναι η προτιμώμενη θεραπεία, ιδίως σε άτομα με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο.

H στρατηγική για την επιλογή της μεθόδου επαναιμάτωσης έχει διαμορφωθεί με βάση ορισμένες στέρεες γνώσεις που έχουν προκύψει από την τυχαιοποιημένη σύγκριση των δύο μεθόδων.

-H άμεση αγγειοπλαστική επιτυχχάνει υψηλότερα ποσοστά πλήρους διάνοιξης της υπεύθυνης για το έμφραγμα αρτηρίας, με μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας και μικρότερη θνητότητα, σε σύγκριση με τη θρομβόλυση.

-H αγγειοπλαστική δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη, εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού και σχετίζεται με καθυστέρηση στην εφαρμογή της.

-Όσο καθυστερεί η εφαρμογή της αγγειοπλαστικής το πλεονέκτημά της έναντι της θρομβόλυσης μειώνεται. Ειδικότερα, όταν ο χρόνος από την άφιξη στο νοσοκομείο μέχρι τη διάνοιξη του αγγείου με αγγειοπλαστική, ξεπερνά τα 120 min, παύει να πλεονεκτεί η μηχανική της φαρμακευτικής επαναιμάτωσης.

-Τις πρώτες 2 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, η θρομβόλυση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, με θνητότητα παρόμοια της άμεσης αγγειοπλαστικής.

-H μεταφορά ασθενών από νοσοκομεία χωρίς αιμοδυναμικό, σε κέντρα όπου μπορεί να εφαρμοσθεί αγγειοπλαστική, είναι χρονοβόρα και ακόμα σε οργανωμένα συστήματα υγείας συνήθως ξεπερνά τα 90 min. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιλογής μεθόδου επαναιμάτωσης έχει διαμορφωθεί ως εξής:

– Οι ασθενείς που προσέρχονται με STEMI σε νοσοκομείο με δυνατότητα αγγειοπλαστικής, πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση σε άμεση αγγειοπλαστική.

– Οι ασθενείς που προσέρχονται σε νοσοκομείο χωρίς δυνατότητα αγγειοπλαστικής, θα πρέπει να λάβουν θρομβολυτική αγωγή, εκτός εάν υπάρχει βεβαιότητα ότι, κατόπιν μεταφοράς σε επεμβατικό κέντρο, θα είναι εφικτή η διενέργεια αγγειοπλαστικής εντός 2 ωρών. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε έγκαιρη προσέλευση στο αρχικό νοσοκομείο μέσα στις πρώτες 2 ώρες από την έναρξη του πόνου, σε νεότερα σε ηλικία άτομα και σε μεγάλα εμφράγματα, ο επιτρεπόμενος χρόνος μεταφοράς είναι σημαντικά βραχύτερος.

– Επί αποτυχίας της θρομβολυτικής αγωγής και σχετικά μεγάλης έκτασης εμφράγματος, πρέπει να ακολουθήσει αγγειοπλαστική διάσωσης εντός 12ώρου.

– Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της θρομβολυτικής αγωγής, συνιστάται διενέργεια στεφανιογραφίας εντός 24 ωρών, για τη διευκρίνηση της ανατομίας και την ενδεχόμενη διενέργεια αγγειοπλαστικής.

-H χορήγηση θρομβόλυσης προνοσοκομειακά έχει αποτελέσματα ισάξια με τη διενέργεια αγγειοπλαστικής.

Aντιθρομβωτική αγωγή

Ανεξάρτητα από τη διενέργεια άμεσης αγγειοπλαστικής, χορήγησης θρομβόλυσης ή μη επαναιμάτωσης, η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής και αντιθρομβινικής αγωγής είναι απαραίτητη.

H χορήγηση ασπιρίνης είναι η βάση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με την πρώτη δόση 160-500 mg να δίδεται ως μασώμενη, για ταχεία έναρξη δράσης και στη συνέχεια 75-160 mg/ημέρα, μακροχρόνια.

H ενίσχυση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με συγχορήγηση κλοπιδογρέλης συνιστάται ως εξής:

α) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε άμεση αγγειοπλαστική χορηγούνται τουλάχιστον 300 mg κλοπιδογρέλης άμεσα και 75 mg/ημέρα μακροχρόνια,

β) σε ασθενείς που λαμβάνουν θρομβόλυση χορηγούνται 300 mg άμεσα (στους άνω των 75 ετών δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί η φόρτιση) και 75 mg/ημέρα μακροχρόνια,

γ) σε ασθενείς που δεν τυγχάνουν επαναιμάτωσης συνιστάται δόση 75 mg/ημέρα.

Oι αναστολείς της γλυκοπρωτεΐνης IIb/IIIa συνιστώνται στα πλαίσια της άμεσης αγγειοπλαστικής, ενώ σε θρομβολυθέντες ασθενείς το όφελος  είναι αμφισβητήσιμο. H βάση της αντιθρομβινικής αγωγής είναι η ηπαρίνη. Στην άμεση αγγειοπλαστική χορηγείται δόση 60-100 u/Kg, ανάλογα με τη χορήγηση ή μη αναστολέων IIb/IIIa. Σε θρομβόλυση με άμεσο ενεργοποιητή του πλασμινογόνου χορηγείται ηπαρίνη 60 u/Kg bolus και 48ωρη έγχυση 12 u/kg/hr με παρακολούθηση χρόνου aPTT. Εύχρηστη εναλλακτική λύση, με την προϋπόθεση καλής νεφρικής λειτουργίας, αποτελεί η ενοξαπαρίνη που μπορεί να δοθεί σε αρχικό ενδοφλέβιο bolus 30 mg και 15 min αργότερα σε δόση 1 mg/kg υποδόρια ανά 12ωρο. Ειδικά σε ασθενείς άνω των 75 ετών, προτιμάται η παράλειψη του bolus και η μείωση της κάθε υποδόριας δόσης σε 0,75 mg/Kg. Πρόσφατα, ο συνθετικός πεντασακχαρίτης fondaparinux (αναστολέας του παράγοντα Xa) σε δόση 2,5 mg bolus και στη συνέχεια στην ίδια δόση ανά 24ωρο υποδόρια, αποτελεί επίσης εναλλακτική αντιθρομβινική αγωγή με μικρότερες αιμορραγικές επιπλοκές σε ασθενείς που είτε δεν τυγχάνουν επαναιμάτωσης είτε λαμβάνουν θρομβόλυση.

Αγωγή οξείας φάσεως 

Κατά την οξεία φάση θα αντιμετωπισθούν ο πόνος, οι τυχόν αρρυθμίες και επιπλοκές (καρδιακή ανεπάρκεια, θρόμβος στην αριστερή κοιλία, περικαρδίτιδα, ανεπάρκεια μιτροειδούς), και θα χορηγηθούν  προληπτικά ορισμένα φάρμακα, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων.

Το άλγος και η δύσπνοια απαιτούν χορήγηση απιοειδών, οξυγόνου και  νιτρωδών. Δεν χορηγείται ποτέ προληπτικά αντιαρρυθμική αγωγή, αλλά υπάρχει ετοιμότητα για απινίδωση κοιλιακής ταχυκαρδίας ή μαρμαρυγής. Oι κοιλιακές αρρυθμίες αντιμετωπίζονται με αμιωδαρόνη ή λιδοκαΐνη, ενώ η κοιλιακή συχνότητα σε κολπική μαρμαρυγή ελέγχεται με β-αποκλειστές ή αμιωδαρόνη και όχι με δακτυλίτιδα. H καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται με διουρητικά της αγκύλης, έναρξη αναστολέων MEA, νιτρώδη και σε περιπτώσεις χαμηλής παροχής με ινότροπα, υπό καθοδήγηση μετρήσεων ενδοκαρδιακών πιέσεων με καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας.    Στις θεραπείες «ρουτίνας» που θα χορηγηθούν στην πλειονότητα των ασθενών, ανεξαρτήτως ειδικών συμπτωμάτων, περιλαμβάνονται εκτός από τα αντιαιμοπεταλιακά, οι β-αποκλειστές, οι αναστολείς MEA και οι στατίνες. Oι β-αποκλειστές δεν είναι απαραίτητο να χορηγηθούν ενδοφλέβια και η έναρξή τους μπορεί να γίνει per os ήδη από την πρώτη ημέρα. Oι αναστολείς MEA θα χορηγηθούν κυρίως σε ασθενείς με επηρεασμένη λειτουργεία της αριστερής κοιλίας, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων (εφόσον δεν υπάρχει υπόταση). Διχογνωμία υπάρχει ως προς το χρόνο έναρξης, καθώς ένα μικρό, αλλά υπολογίσιμο όφελος, έχει τεκμηριωθεί με την έναρξη της αγωγής από τις πρώτες ώρες, ενώ οι περισσότεροι προτιμούν την έναρξη από τη δεύτερη ημέρα, μόλις σταθεροποιηθεί η αρτηριακή πίεση. Oι ανταγωνιστές των AT υποδοχέων έχουν θέση επί δυσανεξίας στους AMEA. Eπίσης η επλερενόνη (ανταγωνιστής αλδοστερόνης) έχει ένδειξη, ιδίως σε εκτεταμένα εμφράγματα με κλάσμα εξώθησης <40% και χωρίς νεφρική ανεπάρκεια ή υπερκαλιαιμία, για την πρόληψη της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας. H έναρξη στατινών από την οξεία φάση φαίνεται να βοηθά στη μετέπειτα συμμόρφωση και συνιστάται. Πηγή: www.hygeia.gr

ή

Αντιμετώπιση εμφράγματος:

  1. Γίνεται εισαγωγή σε μονάδα οξέων εμφραγμάτων και σύνδεση του ασθενούς µε μηχανήματα συνεχούς καταγραφής και μέτρησης ζωτικών σημείων, που παρακολουθούνται από οθόνες, ώστε να διαπιστωθούν έγκαιρα οι διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς.
  2. Δίνουμε : α) οξυγόνο β) Ισχυρά παυσίπονα (ναρκωτικά). γ) Αντιπηκτικά φάρμακα. Η αντιπηκτική αγωγή, συνήθως με 100 mg την ημέρα σαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης), συνεχίζεται για μήνες ή χρόνια ανάλογα µε την περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις. δ) Αγγειοδιασταλτικά φάρμακα με παράλληλο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.
  3. Συνιστάται ανάπαυση τις πρώτες μέρες, με σταδιακή αποκατάσταση των δραστηριοτήτων. Οι παχύσαρκοι πρέπει να χάσουν βάρος με ανάλογο διαιτολόγιο. Συνιστάται η διακοπή του καπνίσματος ή η χορήγηση ηρεμιστικών σε αγχώδη άτομα.
  4. Τελευταία πραγματοποιείται η αγγειοπλαστική.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *